Checklist bij overlijden

Waar begint u mee?

 • Laat alle erfgenamen weten dat er geen waardevolle spullen uit de woning van de overledene meegenomen mogen worden. U loopt hiermee namelijk het risico dat u de erfenis zuiver aanvaardt. Ook eventuele schulden van de overledene komen dan voor uw rekening. Stel alle spullen veilig en leg alles schriftelijk vast.
 • Bewaar alle rekeningen die u krijgt in verband met het overlijden. De kosten kunnen van de erfbelasting afgetrokken worden.

Wel of geen executeur?

 • Ga na of er een executeur is benoemd. Diegene is namelijk verantwoordelijk voor de afwikkeling van de erfenis. Dit kunt u navragen bij de notaris. De notaris controleert dit in het laatst gemaakte testament.
 • Als er geen executeur benoemd is dan beslissen de erfgenamen samen. Tip: Door één iemand als gevolmachtigde aan te wijzen worden processen versneld. Dit kan een erfgenaam zijn maar ook een onafhankelijk iemand, de notaris bijvoorbeeld. De notaris legt in een verklaring van erfrecht vast wie de gevolmachtigde is.

Wat moet u in de eerste week regelen?

 • Meld zo snel mogelijk het overlijden bij de bank van de overledene. De rekeningen op naam van de overledene worden dan gelijk geblokkeerd, er kan niets meer worden afgeschreven. U neemt op een later moment contact op om de afwikkeling van de bankzaken te regelen. Al dan niet met een verklaring van erfrecht.
 • Neem contact op met een uitvaartondernemer om de uitvaart te regelen. De uitvaartondernemer doet aangifte bij de gemeente. Ook zoekt de uitvaartondernemer uit of de overledene een uitvaartverzekering had.

Wat moet u na de uitvaart regelen?

 • Informeer of er een testament is. Dit kunt u via een notaris doen of door zelf schriftelijk te informeren bij het Centraal Testamentenregister.
 • Informeer bij de bank, de hypotheek en/of pensioenverstrekker en de verzekeringsmaatschappijen of ze een verklaring van erfrecht nodig hebben. De notaris stelt een verklaring van erfrecht op.
 • Bewaar alle rekeningen die u krijgt in verband met het overlijden. De kosten kunnen eventueel afgetrokken worden bij de erfbelasting.
 • Had de overledene een auto? Schrijf dan binnen vijf weken het kentekenbewijs over, ook als u de partner bent van de overledene.

Financiële zaken

 • Regel de bankzaken. De bank informeert bij de executeur of bij één van de erfgenamen over de financiële afhandelingen. Soms heeft de bank een verklaring van erfrecht nodig voordat de bankzaken afgewikkeld kunnen worden.
 • Ga na op welke inkomsten u na het overlijden (van uw partner) aanspraak kan maken. (Uitkeringen Algemene nabestaandenwet (Anw), AOW-uitkering, de bijstandsuitkering, huurtoeslag, zorgtoeslag en (partner)pensioen.)
 • Zet alle abonnementen stop. Door de automatische incasso’s na te lopen komt u erachter welke dit zijn. Bekijk ook afschriften van creditcards en online betaalaccounts met betaaltegoeden.
 • Kan het gas, water en licht niet per direct stopgezet worden? Maak afspraken met die bedrijven door bijvoorbeeld een lager maandbedrag af te spreken. Energiebedrijven kunnen een zogenaamd leegstandtarief in rekening brengen.
 • Neem contact op met de werkgever van de overledene. De werkgever moet een bedrag gelijk aan een maandsalaris uitkeren. Als tegemoetkoming in de kosten van het overlijden. Daarnaast moet de werkgever ook het salaris van de maand van overlijden plus het vakantiegeld uitbetalen. Dit bedrag is wel onderdeel van de nalatenschap en moet op een rekening op naam van de overledene worden gestort.
 • Ga na of de overledene nog andere bankrekeningen op zijn of haar naam heeft staan. Dit kan bij het digitale loket van de Nederlandse Vereniging van banken (NVB).
 • Ga na of de overledene beleggingen had. Vraag na wat de waarde op het moment van overlijden was. Die waarde geeft u aan bij de erfbelasting. De beleggingen verkoopt u op een zelfgekozen moment samen met de erfgenamen.

Verzekeringen

 • Ga na welke verzekeringen de overledene heeft afgesloten (uitvaartverzekering, inboedel-, opstal-, auto- en/of aansprakelijkheidsverzekering)
 • U kunt zich wenden tot de sector levensverzekeringen van het Verbond van Verzekeraars als u niet weet bij welke verzekeringsmaatschappij de overledene een levensverzekering heeft afgesloten.
 • Meld het overlijden bij verzekeraars waar de overledene pensioen opbouwde. Ook als het pensioen al premievrij is. Weet u niet of en waar de overledene een pensioen opbouwde? Vraag dit na bij De Nederlandsche Bank (DNB).
 • Raadpleeg het Pensioenregister om te kijken of u als nabestaanden recht heeft op pensioenrechten.
 • Had u met uw overleden partner een gezamenlijke zorgverzekering? Vraag de zorgverzekeraar om de polis aan te passen.

Woning

 • Had u samen met uw overleden partner een huurwoning? Check dan of uw naam (ook) op het huurcontract staat. Zo niet dan moet u dit laten aanpassen.
 • Moet de huur opgezegd worden? Doe dit zo snel mogelijk. Vraag de voorwaarden en de opzegtermijn bij de verhuurder op. Heeft u nog niet besloten of en hoe u de erfenis aanvaardt? Leg dan schriftelijk vast waarom u de woning ontruimt en wat u tijdelijk met de inboedel doet. Zo voorkomt u dat u de erfenis per ongeluk zuiver aanvaardt.
 • Had de overledene een hypotheek? Geef het overlijden door aan de hypotheekverstrekker.
 • Informeer ook het kadaster.
 • Wat gaat u met de koopwoning doen? Blijft de partner erin wonen, kiest u om de woning te verkopen? De notaris kan u helpen met uw beslissing.

Belastingdienst

 • Over het jaar van overlijden moet u inkomstenbelasting van de overledene betalen. Van de Belastingdienst krijgen de erfgenamen meestal een belastingaanslag voor de inkomstenbelasting.
 • De erfgenamen ontvangen meestal automatisch een formulier voor het aanvragen van de erfbelasting. Zo niet dan moet u dit zelf aanvragen bij de Belastingdienst. U heeft acht maanden de tijd om dit te doen.
 • Erft u een koopwoning? U betaalt dan erfbelasting over de WOZ-waarde van het jaar daarvoor. Tip: door bezwaar in te dienen kan dit bedrag wellicht naar beneden bijgesteld worden, dit scheelt weer in de erfbelasting.
 • Erft u als partner volgens de wettelijke verdeling en valt dit ongunstig uit? Binnen drie maanden kunt u hiervan afzien en samen met uw notaris bekijken welke verdeling gunstiger uitpakt.
 • Check als partner van de overledene ook of de rioolbelasting of andere gemeentelijke belastingen omlaag kunnen. En wellicht heeft u recht op meer huursubsidie.

Overig

 • Met de nabestaandenservice van post.nl kunt u post die geadresseerd is aan de overledene doorsturen naar een ander adres.
 • Heeft u de wachtwoorden van de social media-accounts van de overledene? Verwijder de profielen of maak een gedenkprofiel aan. Wellicht heeft de overledene in het testament zijn of haar wensen hierover laten opnemen. Heeft u geen toegang? In sommige gevallen heeft u een bewijsstuk nodig om het account te verwijderen, hiervoor kunt u meestal een verklaring van erfrecht gebruiken.”

Onderwerpen

Wij adviseren:

Een week na de begrafenis naar de notaris.
Dit is geen vaste regel, maar hoe eerder u komt hoe meer steun en profijt u ervaart. Wij helpen u graag!